Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


 
 ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์โดยสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ใน Webboard ของ อบต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
 
 
 
  ประชากรทั้งสิ้น 8,264 คน ประกอบด้วย
  ชาย 4,026 คน คิดเป็นร้อยละ 48.71
  หญิง 4,238 คน คิดเป็นร้อยละ 51.28
  จำนวนครัวเรือน 2,537 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 275.46 คน/ตารางกิโลเมตร
         
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว  
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอลาดยาว ห่างจากที่ว่าการ อำเภอ ประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ทางทิศตะวันตก ประมาณ 43.5 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ ประมาณ 281 กิโลเมตร มีเนื้อที่ จำนวน 30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,995 ไร่  
 
 
 
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร (คน) จำนวน
ครัวเรือน
 
  ชาย หญิง รวม  
  1   บ้านสวนขวัญ 340 342 682 214  
  2   บ้านสวนขวัญ 330 348 678 193  
  3   บ้านสวนขวัญ 374 378 752 176  
  4   บ้านหนองโขมง 386 384 770 250  
  5   บ้านสระแก้ว 556 577 1,133 288  
  6   บ้านหนองจิกโคกช้าง 391 382 773 212  
  7   บ้านดงสีเสียด 390 416 806 221  
  8   บ้านดอนโม่ 476 493 969 307  
  9   บ้านดอนโม่ 662 796 1,458 600  
  10   บ้านดงประดาง 121 122 243 76  
      รวม 4,026 4,238 8,264 2,537  
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์, รวมทั้งอาชีพอื่นๆเช่น ค้าขาย, รับจ้าง, พนักงานของรัฐ, ตามลำดับ  
- ด้านการเพาะปลูก ประชาชนภายในตำบล ส่วนใหญ่เพาะปลูกข้าวเป็นพืชหลัก รองลงมาได้แก่พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง, ข้าวโพด และไม้ผล เช่น ส้มโอ, ฝรั่ง, ชมพู่, มะม่วง รวมทั้งพืชผักสวนครัวต่าง ๆ  
- ด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคภายใน ครัวเรือน และนำบางส่วนมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว สัตว์
ที่นิยม เลี้ยงกันมากได้แก่ สุกร,โค, กระบือ, ไก่ ,เป็ด, ปลา เป็นต้น
 
- ด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบอุตสาหกรรม ภายในครัวเรือน เช่น หัตถกรรมพื้นบ้าน และการแปรรูปผลผลิตต่าง ๆ เป็นต้น  
 
          ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็น กลุ่มในระบบเครือญาติ อยู่ใกล้แหล่งน้ำ สามารถใช้ ในการอุปโภค - บริโภค ประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธมีศาสนสถานที่สำคัญ ๆ หลายแห่งเป็น ศูนย์รวมจิตใจ ร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมและขนบ ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม  
 
   
          ตำบลสระแก้ว เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และมีพื้นที่ ดอนบางส่วน มีลำเหมืองต่าง ๆ ไหลผ่าน ได้แก่ เหมืองสมุห์, เหมืองหลวงพ่อพวง, เหมืองข้างโรง พยาบาลลาดยาว, เหมืองไดระกำ, เหมืองกลาง, เหมืองเจ็กเกลี่ย, ห้วยทราย, ห้วยหินลับ เป็นต้น  
 
   
 
        ลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่ อยู่ใต้อิทธิพล ของลมมรสุมที่พัดผ่าน ทำให้สามารถแบ่งฤดูกาล ออกได้ 3 ฤดูกาล คือ
  อุณหภูมิต่ำสุด 15 องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว  
จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-277-222  
จำนวนผู้เข้าชม 960,897 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com