หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สระแก้ว
วิสัยทัศน์
เด็กต้องได้รับการศึกษา คนชราต้องได้รับการดูแล
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรรม เน้นคุณธรรมนำประชาชน
_____________________
นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดอนโม่
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
โรงเรียนวัดสระแก้ว
เพื่อมอบความรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อใช้เป็น สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
 
 

 
โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

          ในวันที่ 17 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยโครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ข้าราชการ พนักงาน เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะในการกระกอบอาชีพ เพื่อเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมต่อไป และยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยังยืนอีกด้วย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วได้จัดกิจกรรมการการเลี้ยงปลาในบ่อดินและกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

            โดยในกิจกรรมการการเลี้ยงปลาในบ่อดิน องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรกรมประมงจังหวัดนครสวรรค์ นายมารุต เครือภู่ นักวิชาการประมง มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ให้ความรู้ทักษะ เทคนิคการเลี้ยงปลาให้โตเร็ว ประหยัดต้นทุน สามารถเลี้ยงปลาในเชิงเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเป็นการเลี้ยงในเชิงพานิชได้ต่อไป  ในด้านกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้รับความร่วมมือจากนายภูศิตย์ คะเณย์ หัวหน้าปศุสัตว์อำเภอลาดยาว มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การดูแล รักษา ป้องกันการเกิดโรคต่างๆในไก่ไข่ เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ต่อไป โดยหลังจากการบรรยายของวิทยากรได้จบลงทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วได้มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดและลูกไก่พันธุ์ไก่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงประกอบอาชีพต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 11.47 น. โดย คุณ นเรศ ศิริบรรณ์

ผู้เข้าชม 169 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/128

ลำดับภาพที่ 2/128

ลำดับภาพที่ 3/128

ลำดับภาพที่ 4/128

ลำดับภาพที่ 5/128

ลำดับภาพที่ 6/128

ลำดับภาพที่ 7/128

ลำดับภาพที่ 8/128

ลำดับภาพที่ 9/128

ลำดับภาพที่ 10/128

ลำดับภาพที่ 11/128

ลำดับภาพที่ 12/128

ลำดับภาพที่ 13/128

ลำดับภาพที่ 14/128

ลำดับภาพที่ 15/128

ลำดับภาพที่ 16/128

ลำดับภาพที่ 17/128

ลำดับภาพที่ 18/128

ลำดับภาพที่ 19/128

ลำดับภาพที่ 20/128

ลำดับภาพที่ 21/128

ลำดับภาพที่ 22/128

ลำดับภาพที่ 23/128

ลำดับภาพที่ 24/128

ลำดับภาพที่ 25/128

ลำดับภาพที่ 26/128

ลำดับภาพที่ 27/128

ลำดับภาพที่ 28/128

ลำดับภาพที่ 29/128

ลำดับภาพที่ 30/128

ลำดับภาพที่ 31/128

ลำดับภาพที่ 32/128

ลำดับภาพที่ 33/128

ลำดับภาพที่ 34/128

ลำดับภาพที่ 35/128

ลำดับภาพที่ 36/128

ลำดับภาพที่ 37/128

ลำดับภาพที่ 38/128

ลำดับภาพที่ 39/128

ลำดับภาพที่ 40/128

ลำดับภาพที่ 41/128

ลำดับภาพที่ 42/128

ลำดับภาพที่ 43/128

ลำดับภาพที่ 44/128

ลำดับภาพที่ 45/128

ลำดับภาพที่ 46/128

ลำดับภาพที่ 47/128

ลำดับภาพที่ 48/128

ลำดับภาพที่ 49/128

ลำดับภาพที่ 50/128

ลำดับภาพที่ 51/128

ลำดับภาพที่ 52/128

ลำดับภาพที่ 53/128

ลำดับภาพที่ 54/128

ลำดับภาพที่ 55/128

ลำดับภาพที่ 56/128

ลำดับภาพที่ 57/128

ลำดับภาพที่ 58/128

ลำดับภาพที่ 59/128

ลำดับภาพที่ 60/128

ลำดับภาพที่ 61/128

ลำดับภาพที่ 62/128

ลำดับภาพที่ 63/128

ลำดับภาพที่ 64/128

ลำดับภาพที่ 65/128

ลำดับภาพที่ 66/128

ลำดับภาพที่ 67/128

ลำดับภาพที่ 68/128

ลำดับภาพที่ 69/128

ลำดับภาพที่ 70/128

ลำดับภาพที่ 71/128

ลำดับภาพที่ 72/128

ลำดับภาพที่ 73/128

ลำดับภาพที่ 74/128

ลำดับภาพที่ 75/128

ลำดับภาพที่ 76/128

ลำดับภาพที่ 77/128

ลำดับภาพที่ 78/128

ลำดับภาพที่ 79/128

ลำดับภาพที่ 80/128

ลำดับภาพที่ 81/128

ลำดับภาพที่ 82/128

ลำดับภาพที่ 83/128

ลำดับภาพที่ 84/128

ลำดับภาพที่ 85/128

ลำดับภาพที่ 86/128

ลำดับภาพที่ 87/128

ลำดับภาพที่ 88/128

ลำดับภาพที่ 89/128

ลำดับภาพที่ 90/128

ลำดับภาพที่ 91/128

ลำดับภาพที่ 92/128

ลำดับภาพที่ 93/128

ลำดับภาพที่ 94/128

ลำดับภาพที่ 95/128

ลำดับภาพที่ 96/128

ลำดับภาพที่ 97/128

ลำดับภาพที่ 98/128

ลำดับภาพที่ 99/128

ลำดับภาพที่ 100/128

ลำดับภาพที่ 101/128

ลำดับภาพที่ 102/128

ลำดับภาพที่ 103/128

ลำดับภาพที่ 104/128

ลำดับภาพที่ 105/128

ลำดับภาพที่ 106/128

ลำดับภาพที่ 107/128

ลำดับภาพที่ 108/128

ลำดับภาพที่ 109/128

ลำดับภาพที่ 110/128

ลำดับภาพที่ 111/128

ลำดับภาพที่ 112/128

ลำดับภาพที่ 113/128

ลำดับภาพที่ 114/128

ลำดับภาพที่ 115/128

ลำดับภาพที่ 116/128

ลำดับภาพที่ 117/128

ลำดับภาพที่ 118/128

ลำดับภาพที่ 119/128

ลำดับภาพที่ 120/128

ลำดับภาพที่ 121/128

ลำดับภาพที่ 122/128

ลำดับภาพที่ 123/128

ลำดับภาพที่ 124/128

ลำดับภาพที่ 125/128

ลำดับภาพที่ 126/128

ลำดับภาพที่ 127/128

ลำดับภาพที่ 128/128
<<
>>
X
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-044-4469
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
โทรศัพท์ : 056-385-444,063-116-1123 โทรสาร : 056-385-444  
จำนวนผู้เข้าชม 6,000,373 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2553  
 จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10